โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ประจำปี 2563 โดยมีผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ คณะครู บุคลกรการทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนาสวรรค์พิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน