กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในปีนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และวัดถ้ำผาแด่น ซึ่งตังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจและสนุกสนาน ตลอดทั้งมีความทรงจำที่ดีร่วมกันในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้ 

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน