กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในปีนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และวัดถ้ำผาแด่น ซึ่งตังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจและสนุกสนาน ตลอดทั้งมีความทรงจำที่ดีร่วมกันในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้ 

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33