เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนาสรรค์พิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และ ยุวกาชาดของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การผจญฐานเพื่อทดสอบสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สำหรับคณะวิทยากรในกิจกรรมครังนี้คือ คณะครูทุกท่าน นำทีมโดยคุณครูสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง คุณครูอนันต์  สมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ กิจกรรมทุกรายการผ่านพ้นไปด้วยดี และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ปีการศึกษาหน้านะครับ

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33