เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนาสรรค์พิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และ ยุวกาชาดของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การผจญฐานเพื่อทดสอบสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สำหรับคณะวิทยากรในกิจกรรมครังนี้คือ คณะครูทุกท่าน นำทีมโดยคุณครูสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง คุณครูอนันต์  สมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ กิจกรรมทุกรายการผ่านพ้นไปด้วยดี และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ปีการศึกษาหน้านะครับ

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33