กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญที่่วัดประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2 วัด โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะทำกิจกรรมที่วัดป่าอรัญวิเวก สำหรับ ระดับชั้น ม. ปลาย จำเดินทางไปทำบุญร่วมกันที่วัดบ้านนาสวรรค์ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน