กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญที่่วัดประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2 วัด โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะทำกิจกรรมที่วัดป่าอรัญวิเวก สำหรับ ระดับชั้น ม. ปลาย จำเดินทางไปทำบุญร่วมกันที่วัดบ้านนาสวรรค์ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33