กิจกรรมสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม โดยการนำของท่านผุ้อำนวยการโชคชัย ชินโณ ได้ดำเนินการออกสำรวจความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 16 พฤษาคม 2563 โดยคณะครูทุกคนได้ออกสำรวจความพร้อม มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนพร้อมแนะนำแนวทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งแนวทางการประสานงานกับครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน