IMG 8632

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 , 9 และ 11 มิถุนายน 2563 โรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดย ท่าน ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปครอง และปฐมนิเทศนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 วัน คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 1 - 4 , วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 2 - 3 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 5 - 6 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้เข้าใจถึงแนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน ตลอดท้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน