ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1  13 23 36
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2  16 16  32
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3  18  16  34
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1  13  23  36
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2  13  21  34
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /3  18  14  32
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1  14  21  35
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2  13 12  25
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3  16  14  30
 รวมระดับชั้น ม.ต้น  134  160  294
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1  11  19  30
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2  22  3  25
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1  5  28  33
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 13  15  28
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1  15  20  35
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2  18  13  31
รวมระดับชั้น ม. ปลาย  84  98  182
รวมนักเรียนทั้งหมด  218  258  476

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562