ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น / ห้อง จำนวนนักเรียน รวมทั้งหมด
ชาย หญิง
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1  15 22  37 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2  21 16  37 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3  21  15  36
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1  14  19  33
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2  27  8  35
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /3  25  12  37
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1  8  27  35
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2  21 19   40
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3  19  11  30
 รวมระดับชั้น ม.ต้น  171  149  320
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1  16  21  37
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2  24  16  40
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1  8  21  29
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 18   10  28
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1  9  26  35
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2  14  11  25
รวมระดับชั้น ม. ปลาย  89  105  194
รวมนักเรียนทั้งหมด  260  254  514

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561