โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "กิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" ประจำปี 2563 โดยมีผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ คณะครู บุคลกรการทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนาสวรรค์พิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม