กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในปีนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และวัดถ้ำผาแด่น ซึ่งตังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจและสนุกสนาน ตลอดทั้งมีความทรงจำที่ดีร่วมกันในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้ 

ปัจฉิมนิเท…

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนา...

Read more

กิจกรรมค่า…

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจ...

Read more

กิจกรรมมาฆ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษ...

Read more

กิจกรรมวัน…

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนาสวรร...

Read more

ทัศนศึกษา 25…

ั กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาส...

Read more

น้อมนำพระบ…

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ร.10 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน...

Read more