กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยในปีนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน และวัดถ้ำผาแด่น ซึ่งตังอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ได้รับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจและสนุกสนาน ตลอดทั้งมีความทรงจำที่ดีร่วมกันในกลุ่มเพื่อน ๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้