เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนาสรรค์พิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และ ยุวกาชาดของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การผจญฐานเพื่อทดสอบสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสื่อชั่วคราวโรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สำหรับคณะวิทยากรในกิจกรรมครังนี้คือ คณะครูทุกท่าน นำทีมโดยคุณครูสมยง  โพธิ์น้ำเที่ยง คุณครูอนันต์  สมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ กิจกรรมทุกรายการผ่านพ้นไปด้วยดี และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ปีการศึกษาหน้านะครับ