กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญที่่วัดประจำหมู่บ้าน ทั้ง 2 วัด โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะทำกิจกรรมที่วัดป่าอรัญวิเวก สำหรับ ระดับชั้น ม. ปลาย จำเดินทางไปทำบุญร่วมกันที่วัดบ้านนาสวรรค์ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำบุญ รักษาศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ