กิจกรรมสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม โดยการนำของท่านผุ้อำนวยการโชคชัย ชินโณ ได้ดำเนินการออกสำรวจความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติในวันที่ 16 พฤษาคม 2563 โดยคณะครูทุกคนได้ออกสำรวจความพร้อม มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียนพร้อมแนะนำแนวทางการเรียนในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งแนวทางการประสานงานกับครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน เพราะการเรียนรู้หยุดไม่ได้