IMG 8632

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 , 9 และ 11 มิถุนายน 2563 โรงเเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดย ท่าน ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปครอง และปฐมนิเทศนักเรียน โดยแบ่งเป็น 3 วัน คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 1 - 4 , วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 2 - 3 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น ม. 5 - 6 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้เข้าใจถึงแนวทางที่ชัดเจนร่วมกัน ตลอดท้งแนวปฏิบัติอื่น ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563