ms365 gsuite 

การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์

วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม โดยกลุ่มงานบุคคล ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการบอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Platform Microsoft Teams & Google Classroom โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียน คือ คุณครูวิเชียร แวลล้อม ครูชำนาญการพิเศษ และเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านวรายุทธ ชาเรื่องเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการร์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)