ทำเนียบข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรเงรียนนาสวรรค์พิทยาคม

       
ครูดวงมาลา พันธ์หล้า ครูวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ ครูวิเชียร แวดล้อม ครูพรรณี ผลาจิตร์
       
       

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

แบบประเมิน EIT (กลุ่ม 1)

eit g1 66

สอบถามข้อมูล

คลิก/หรือสแกน QR Code เข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน