ทำเนียบข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรเงรียนนาสวรรค์พิทยาคม

       
ครูดวงมาลา พันธ์หล้า ครูวิลาวรรณ ฮาดวิเศษ ครูวิเชียร แวดล้อม ครูพรรณี ผลาจิตร์