history shoool 01 history shoool 02

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนแบบ       สหศึกษา (ชาย-หญิง) โดยในปี พ.. 2528 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเคลื่อนที่ ของโรงเรียนบึงกาฬ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนนาสวรรค์บึงกาฬสาขา    โดยใช้สภาตำบลนาสวรรค์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.. 2532 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมอักษรย่อว่า ...” โดยมีนายชูศักดิ์  พงษ์พัฒน์ เป็นครูใหญ่คนแรก

 

ที่ตั้งของโรงเรียน

 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 .บึงกาฬ     โซ่พิสัย     บ้านหนองแสง  ตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์  042-023433 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ ประมาณ 16 กิโลเมตร บนถนนสายบึงกาฬ -โซ่พิสัย ซึ่งเป็นถนนลาดยางโดยตลอด ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลนาสวรรค์ มีเนื้อที่ 51 ไร่ 1 งาน 32  ตารางวา มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ถนนสายบึงกาฬ-โซ่พิสัย
  • ทิศใต้  ติดกับ ถนนสาธารณะประโยชน์ และที่ส่วนบุคคล
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนสาธารณะประโยชน์และโรงเรียนบ้านนาสวรรค์
  • ทิศตะวันตก ติดกับ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์