วิดีทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 3 ปี 2562

 ชุดที่ 1 การเยี่ยมเยือนเชิงประจักษ์ (24 มิถุนายน 2562)

ชุดที่ 2 กิจกรรมวันพระโรงเรียน