นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ    
     หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล    
         
   นางสาวปิยมาภรณ์  ฮวดชัย    นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักดี  
         
   นางสาวกานดา รสโสดา นางสาวตรงจิตร  ชาวะหา  นางสาวทิพย์สุดา  ชัยมูล